Contact

 

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE VARĂ

,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

 PENTRU CADRELE DIDACTICE ROMÂNE DIN ŢARĂ ŞI DE PESTE HOTARE

 Ediţia a X-a, online

 

19 - 20 iulie 2021

 

 

 

ACTIVITĂȚI INCLUSE

 

 1. WEBINARE:
 1. ,,Managementul clasei – o provocare a școlii hibrid”
 2. ,, Stimularea creativității prin jocurile didactice online”

 

 1. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”, Ediția a X-a, 19.07.2021, având următoarele secțiuni:
 1. Secțiunea I - Referate: ,,Jocul didactic în școala incluzivă”.
 2. Secțiunea a II-a: Proiecte didactice care cuprind elemente novatoare la  disciplinele predate.
 3. Secțiunea a III-a: Proiecte educaționale ce promovează activitățile extracurriculare și extrașcolare vizând școala/ alternativele educaționale/ școala incluzivă/reducerea abandonului școlar/ elevii cu CES.
 4. Secțiunea a IV-a: Reviste școlare / Reviste ale cadrelor didactice, care să cuprindă activitatea metodico – științifică.
 5. Secțiunea a V-a: Materiale didactice auxiliare: ghiduri, cărți, culegeri etc.

 

 1.  EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a X-a, 19 - 20.07.2021.

 

  Parteneri:

 • Ministerul Educației și Cercetării
 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița

 

     

Grupurile ţintă:

 • educatoare, învăţători, institutori, profesori din învățământul preuniversitar românesc și profesori români de peste hotare  Contact: dascalimeaproiecte@gmail.com 

 

 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI:

Scopul şi obiectivele:

 

 

 

Scopul proiectului:

Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar din țară și de peste hotare, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională și a sporirii calităţii învăţământului.

 

Obiectivele generale:

- Promovarea atitudinilor pozitive, a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane.

- Identificarea modalităţilor de concepere, realizare, aplicare a demersurilor educative. 

- Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitoarele cadre didactice, implicate în acest demers educativ.

 

ACŢIUNI  DERULATE, REPERE ORARE:

Luni: 19.07.2021

  9, 00 – 10,00 – deschiderea Școlii de Vară

 10,00 – 13,00 -  Simpozionul internațional

 15,00 – 19,00 – Webinar 1

 

 

Marți: 20.07.2021

9,00 – 13,00 – Webinar 2

13,00 – 14,00 – Evalauare / Analiza swot

 

 

*** NOTĂ: Programul de studiu mai poate suferi unele modificări.

 

FORMATORI:

Formatorii AGCDR ,,Dăscălimea Română”, acreditați de Ministerul Educației și Cercetării.

 

METODE DE IMPLEMENTARE: şedinţe, comunicare directă, programarea activităţii de proiect, delegarea de sarcini, conducerea participativă, lucrul în echipă, explorarea, utilizarea bugetului.

 

REZULTATE ȘI IMPACT:

 1. perfecţionarea cadrelor didactice;
 2. includerea în procesul de învăţământ a bunelor practici identificate în cadrul școlii de vară;
 3. generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane;
 4. îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a rezultatelor la învăţătură ale elevilor.
 5.  

Lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a,  pentru Simpozionului Internațional ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”,  ediția a X-a, vor fi transmise  în format electronic, scrise cu 10 Times New Roman, iar titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman; paginația pentru secțiunea I – maxim 4 pagini, pentru secțiunea a II-a maxim 10 pagini, pentru secțiunea a III-a – maxim 12 pagini;  vor fi  trimise la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com , până pe data de 05.07.2021. Materialele complete vor fi publicate în „Ghidul de bune practici al  simpozionului”, cu ISBN, în format electronic.

 

Pentru celelalte secțiuni se vor aduce materialele în plic, la hotel, în ziua cazării și vor conține: fișa de înscriere cu precizarea secțiunii, precum și materialul aferent secțiunii.

 

 Notă! Numai participarea la toate secțiunile vă poate asigura toate documentele.

 

 Pentru Revista Asociației ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”  (Serie Nouă, Nr. 2 (8), cu ISSN), în format electronic,  elaborați un material de o pagină, 12 Times New Roman, pe o temă aleasă de dumneavoastră, spre a fi publicat, până la data de 05.07.2021 și îl transmiteți cu materialele necesare pentru publicare.

Pentru Expoziția Internațională ,,Arta  populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția

a X-a, online, 2021, fiecare participant trimite 1 fotografie cu 2 costume populare (unul de băiat și unul de fată), din zona din care provine.

 

CERTIFICAREA CURSURILOR

Toate documentele se vor transmite pe e-mailul personal, în format electronic.

 

 

 1. Certificate formare webinar.
 2. Diploma simpozionului, cu avizul instituțiilor partenere.
 3. Diploma expoziției internaționale.
 4. Ghidul de bune practici, cu ISBN.
 5. Revistei ,,Dăscălimea Română”cu ISSN.
 6. Adeverință de voluntariat AGCDR ,,Dăscălimea Română”.
 7. Adeverință de membru al comisiei de organizare a simpozionului, la nivel  județean/național/internațional.
 8. Adeverintă de participant /colaborator la activitățile proiectului.
 9. Adeverintă de educație multiculturală,  incluzivă,  pentru diversitate și echitate în educație.
 10. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
 11. Diplomă pentru participare la expoziția internațională.
 12. Adeverință pentru participare în comisia de organizare națională/internațională a expoziției internaționale.
 13. Adeverință din care reiese calitatea de participant în comisia de evaluare națională / internațională a expoziției internaționale.
 14. Adeverință de membru în echipa de proiect a expoziției internaționale.
 15. Adeverință de membru în echipa de proiect a revistei.
 16.  Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli.
 17. Adeverință pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 18. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 19. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 20. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 21. Adeverință pentru promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din medii dezavantajate şi supuse excluziunii.
 22. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.
 23. Adeverință RED.
 24. Adeverință lucru pe platforma e – learning a Asociației

 

 

COSTURI:

 

Certificatele cu număr de ore pentru webinar, diplomele de la simpozion și adeverințele (în format electronic), publicațiile în format electronic – cost 250 lei.

 

La această sumă vă rog să achitați și taxele băncii care nu sunt incluse în costul Școlii de Vară și care diferă de la o bancă la alta.

 

Taxa de 200 de lei se va achita integral, până la data de 5.07.2021, în Contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” este:  RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia.


 

Notă:

 1. În taxa de participare la Școala de Vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Pe documentul de la bancă se va scrie: Școala de Vară 2021, rata nr.... și numele participantului. ( nu scrieti cazare, masă etc.)
 3.  

IMPORTANT!

     După depunerea banilor, scanați chitanța și trimiteți-o electronic pe adresa Asociației. Tot atunci comunicați și datele dumneavoastră de identificare, completând tabelul de mai jos.

 

 

 

 

Toate documentele se trimit într-un singur email, inclusiv taxa de participare și fișa de înscriere numai la adresa: dascalimeaproiecte@gmail.com

 

 

Fișă de înscriere - Expoziția internațională

Fișă de înscriere- Simpozion internațional