Contact 

Luni-vineri: 9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00

Telefon: 0729054568 

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa

 

 

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

       

Sesiunea a II-a, iulie 2021

 

                   ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”, furnizor de formare, caută profesori formatori în vederea acreditării lor în programul de formare continuă ,, Managementul educațional performant – inovare și progres în educație”propus spre acreditare, pentru 30 de credite și 120 de ore, formă de organizare: e-learning/ meeting online sau/și blended learning.

 

 

Procedura

 

privind

      Calendarul şi criteriile de selecţie a profesorilor ce vor fi propuși pentru acreditare, în calitate de formatori, în cadrul programului de formare ,,MANAGEMENTUL  EDUCAȚIONAL PERFORMANT – INOVARE ȘI PROGRES ÎN EDUCAȚIE”,

 

      Prezenta procedură a fost aprobată în cadrul şedinţei extraordinare, din 19.05.2021, a Consiliului Director al AGCDR ,,Dăscălimea Română”.

 

A. Calendarul de selecţie

 

 1. Etapa I (13.06.2021) – Postarea apelului de selecţie pe site-uri: www.dascalimearomana.ro,   www didactic.ro  și alte site-uri ale profesorilor.

 

 1. Etapa a II-a (14.06 – 09.07.2021 ) – Transmiterea CV-urilor şi a documentelor justificative, în format electronic, conform condiţiilor specificate în apel:

        Persoanele interesate trebuie să fie profesori, titulari, grad didactic II (minim), să demonstreze

     că au competențe digitale avansate și că știu să lucreze pe platforma MOODLE  și ZOOM

(demonstrația se va face online, pe platforma ZOOM a Asociației, în cadrul interviului).

      II.1. Persoanele interesate pot transmite CV-ul, în format electronic, la adresa  dascalimeaoffice@gmail.com.

      CV-ul va conține documentele, în următoarea ordine: redactarea CV-ului în format Europass, cu completarea rubricilor existente, iar la locul de muncă vizat va specifica: formator AGCDR ,,Dăscălimea Romănă”, pentru programul de formare continuă ,,Managementul educațional performant – inovare și progres în educație”.

    Anexele  CV-ului vor cuprinde următoarele documente, în ordinea prezentată: declarția pe propria răspundere a Asociației (semnată, datată și inclusă în CV), carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (acolo unde este cazul) , diploma de doctorat (acolo unde există), diploma de master, diploma de licență, cu suplimentul de diplomă, adeverințe grade didactice, certificat formator cu suplimentul aferent, adeverință Corpul Experților în Management, decizii inspector/director/metodist/consiliul consultativ, adeverințe/ decizii formare,  documente care să demonstreze competenţele deţinute, în concordanţă cu tematica programului acreditat.

II.2. Condiţii pentru formatul documentelor: CV Europass, actualizat, cu fotografie, în format electronic -  documentele se vor scrie în word, se vor semna și se va scrie data pe fiecare filă, se vor scana JPEG și apoi vor așeza într-un document nou, în format word, maximum 40 pagini.

 

 1. Etapa a III-a (09.07  – 12.07.2020) - Selecţia formatorilor

       III.1. CV-urile şi documentele justificative transmise (în format electronic, scanat) de către persoanele interesate, sunt analizate de către comisia de selecţie constituită la nivelul AGCDR ,,Dăscălimea Română”;

       III.2. În urma analizei acestor documente, sunt selectate persoanele ce vor putea participa la etapa următoare - interviul;

      III.3. Rezultatele acestei etape sunt comunicate pe site-ul Asociației: www.dascalimearomana.ro, până pe data de 12.07.2021, ora 20,00.

 

 1. Etapa a IV-a (12.06.2021, ora 9,00) – Interviul colectiv, pe Zoom:

      IV.1. Persoanele selectate în etapa a III-a, vor urmări pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro,  detalii legate de interviu, precum și link-ul întâlnirii și vor participa la aceasta etapă.

      IV.2. Rezultatul interviului se va posta pe site-ul nostru: www.dascalimearomana.ro,  până pe data de 13.07.2021, ora 20.00.

       

 1. Etapa a V-a ( 14.07 - 25 .07. 2021.) – Întocmirea documentaţiei privind completarea echipei de formatori, pentru programul de formare continuă (această etapă reprezintă sarcina furnizorului).

 

 1. Etapa a VI-a  – Parcurgerea etapelor metodologice specifice de acreditare în cadrul M.E., privind acreditarea programului de formare continuă:

VI.1. Înregistrarea la M.E. a propunerii privind acreditarea programului de formare continuă ;

VI.2. Verificarea documentaţiei de către personalul M.E.  şi, după caz, solicitarea de completare a documentaţiei, urmată de transmiterea de către furnizor a completărilor solicitate, (dacă este cazul).

VI.3. Evaluarea documentaţiei în cadrul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) şi, dacă se solicită, transmiterea de către furnizor a completărilor solicitate de CSA, (dacă este cazul);

VI.4. Comunicarea de către M.E.  a rezultatului evaluării CSA privind  acreditarea.

 

 1. Etapa a VII-a – Înştiinţarea formatorilor acreditaţi:

VII.1. Ordinul M.E.  de acreditare privind  propunerea  programului sus menționat  va fi comunicat de către furnizor, prin e-mail, persoanelor din echipa de formatori propusă.

 

       

B. Criteriile de selecţie:

 1. Obligatorii:

  1. Studii de licenţă;

  2. Certificat de Formator/Formatori de formatori;

  3. Gradul didactic II în învăţământ.

  4. Dovadă pentru competențe digitale avansate.

 

 1. Constituie avantaj:

  1. Doctor în științe;

  2. Colaborator în calitate de lector/conferențiar al unei facultăți;

  3. Lucru pe platforme de învățare: Moodle și Zoom;

  4. Experienţa anterioară, în calitate de formator;

  5. Metodist al ISJ-ului;

  6. Membru în Corpul experților în management.

 

C. Obligații din fișa postului formatorului:

 1. să lucreze pe platforma de e-learning și ZOOM, pe platforma de e - learning și față în față – blended learning;

 2. să identifice locație/locații (instituție de învățământ) în vederea acreditării și să facă toate demersurile necesare semnării contractului, pentru spațiul ce va fi acreditat de M.E.  (contractul va fi pus la dispoziție de către Asociație);

 3. să promoveze programele de formare la nivelul județului din care provine;

 4. să formeze grupe de cursanți (35), pentru programul acreditat;

 5. să parcurgă conținutul suportului de curs și să predea formabililor materia transmisă de către furnizor;

 6. să evalueze formabilii și să completeze documentele, specifice formării, transmise de furnizor

 

 

 

 

 

DECLARATIE PROGRAM MANAGEMENTUL EDUCATIEI PERFORMANT