Documente  proiect ce trebuie completate de catre participant

 

 

 

 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERNAȚIONAL

,,EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE  ÎN MANAGEMENTUL  ORGANIZAȚIILOR EUROPENE ÎN SEC. XXI

 -  CU FINANŢARE DIN SURSE EXTRABUGETARE -

Ediția a X-a, 15 mai – 31 august 2023

 

                                                                             CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM X 2023

«INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI»

&

 1. Workshopurile internaționale de formare destinate cadrelor didactice, sdudenților, masteranzilor și doctoranzilor:

1.,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”(8 ore)

2.,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a

părăsirii timpurii a şcolii” (8 ore)

3.,, Părinți implicați – copii fericiți”(8 ore)

și

Circuitul: Ungaria-Italia-Slovenia

 

 1. DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:

Educaţie pentru dezvoltarea personală.

 

 1. TIPUL  :

Parteneriat internațional  instituţii  şcolare - comunitate.

                   

                     

 1. ARGUMENTUL:

„Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și ale managerilor școlari trebuie privită ca un sistem de calități individuale ale fiecărui cadru didactic și manager, care asigură succesul activității profesionale, în cadrul clasei de elevi și în conducerea școlii. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice este direct legată de dezvoltarea individuală a fiecărui elev, iar dezvoltarea competențelor conducătorilor școlari – de performanța instituției” [M.Goncear].

 

Manifestarea extinde şi îmbogăţeşte aria tematică a evenimentelor organizate de A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ cu Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita,  Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița și Casa Corpului Didactic Ialomița, în proiectul educațional multidisciplinar de cercetare ,,EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE  ÎN MANAGEMENTUL  ORGANIZAȚIILOR EUROPENE ÎN SEC. XXI”, propunându-şi să analizeze, în acest an, modul în care organizația educaționalӑ (fie cӑ aparține învӑțӑmȃntului preuniversitar, fie cӑ este o entitate din învӑțӑmȃntul superior), face față provocărilor secolului XXI.

Instituțiile de învățământ trebuie să fie pregătite pentru a reacționa prompt și eficient la schimbările din societatea europeanӑ, pentru a face față concurenței în câmpul educațional. Un rol decisiv, în aceste condiții, îi revine managementului instituției de învățământ. Managerul din sistemul educațional (director, director adjunct, director de departament, director educațional, decan, prodecan, rector, prorector, președinte) este perceput ca un factor de decizie, care trebuie să asigure: în aspect social – buna funcționare a instituțiilor educative, realizarea funcției de bază a sistemului educațional, în vederea formării personalității integre; realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ, cȃt și pregătirea profesioniștilor de calitate.

Din această perspectivă, managementul educațional presupune un șir de sarcini, precum: transpunerea în practică a politicilor educaționale; gestionarea procesului educațional și de conducere, luarea deciziilor; consilierea psihopedagogică a elevilor, a cadrelor didactice și a părinților; coordonarea activității de formare continuă a cadrelor didactice; valorificarea rațională a resurselor materiale și financiare etc. Această multiplă activitate de natură sistemică, procesuală și situațională imprimă diverse informații care, fiind ordonate, sistematizate, aplicate, constituie un sistem informațional (SI), având misiunea să confere noi dimensiuni și roluri informației, într-o viziune sensibilă schimbării.

Alt aspect ce urmeazӑ a fi analizat în cadrul Workshopurile internaționale de formare destinate cadrelor didactice, sdudenților, masteranzilor și doctoranzilor: ,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”, ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii” și ,, Părinți implicați – copii fericiți” , (organizat cu sprijinul coordonatorilor și doctoranzilor Şcolii Doctorale de Ştiințe Economice și Umaniste de la Universitatea Valahia din Tȃrgoviște  este cunoașterea obiectivă a situației în domeniul formării continue a cadrelor didactice, managerii școlari având nevoie de un set de instrumente, inclusiv informaționale, pentru constatarea situației reale în cadrul instituției de învățământ și luarea deciziilor în organizarea formării continue de calitate a cadrelor didactice, identificarea formelor de dirijare a activităților inovatoare în managementul formării continue a cadrelor didactice, stabilirea competențelor solicitate pe piața muncii.

Manifestarea se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, studenților, jurnaliștilor, tuturor celor interesați de tema multidisciplinarӑ a inovației, creativitӑții și managementului în secolul XXI. 

O selecţie a lucrărilor, rezultată în urma procesului de peer-review, va fi publicată într-un volum tipărit cu avizul Şcolii Doctorale de Ştiințe Economice și Umaniste a Universitӑții Valahia din Tȃrgoviște.

           Volumul conferinței are ISBN din Marea Britanie (achiziționat de la UK ISBN & SAN Agencies Nielsen www.isbn.nielsenbook.co.uk) și urmӑtoarele date:

 • titlul Conferece Proceedings – Innovation, Creativity and Management in the 21st century, Dӑscӑlimea Romȃnӑ General Association of Romanian Teachers (Romania) & REMA CONSULTING, ISBN 978-9160956-1-9 (coordonator: Gӑlbenuș Victoriana Aprilia).

 

       

v INIŢIATORUL: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română”.

 

v PARTENERI:

 • Erdi Vorosmarty Mihaly Gimnazium Hungary                                                                               
 • Şehit Sait Erturk Ortaokulu College of Istanbul (Turkey)
 • Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița
 • Institutul de Cercetări, Politici şi Evaluare ȋn Educaţie, APDP (România)
 • Asociaţia Profesorilor şi Dascălilor de Pretutindeni, Donduşeni (R.Moldova)

 

 1.   TIPUL DE PROGRAM:  proiect de parteneriat educaţional internațional.

 

 1. COORDONATORI ȘTIINȚIFICI:
 • Prof. Univ Dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia Târgoviște
 • Prof. Dr. Constantin POPESCU, Universitatea Valahia Târgoviște
 • Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH /director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP (Romȃnia)
 • Conf.univ.dr. Vesela BELCHEVA, Universitatea ST CYRIL şi ST METHODIUS din Veliko Turnovo (Bulgaria)/ coordonator Institutul de Cercetări, Politici şi Evaluare ȋn Educaţie, Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, Veliko Turnovo (Bulgaria)
 • Conf.univ.dr. Svilen STANCHEV, Universitatea ST CYRIL şi ST METHODIUS din Veliko Turnovo (Bulgaria)
 • Conf.univ.dr. Larisa SADOVEI, Director, Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
 • Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, Institutul de Filosofie și Psihologie C. RӐDULESCU-MOTRU, Academia Romȃnӑ/ Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (Romȃnia)
 • Conf.univ.dr. Ludmila PAPUC, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
 • Conf.univ.dr. Corina ZAGAIEVSCHI, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
 • Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ
 • Prof. Julieta Marioara RADU, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ
 • Insp. Şcolar  General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița
 • Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Inspector prof. Maria STOIAN, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița
 • Inspector prof. Simona PETRE, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița
 • Prof. Gabriela BANU, director, Casa Corpului Didactic Neamţ (România)
 • Prof. Daniela Jenica ENACHE, Inspector Şcolar, Inspectoratul Şcolar al Municipiului București (sect.2) (Romȃnia)
 • Prof.dr. Amalia Cardona LEITES, Instituto Federal Catarinense (Brazilia)
 • Prof.dr. Maria RACU, Director, Colegiul Național RADU NEGRU , Fӑgӑraș (Romȃnia)
 • Prof.dr. Ileana IONESCU, Director,, Grӑdinița Scufița Roșie, București/ Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație, vicepreședinte APDP (Romȃnia)
 • Prof. dr. Vasile FLUERAŞ, Liceul Teoretic AVRAM IANCU, Cluj-Napoca (România)
 • Prof.dr. Vedrana ŠAREC, Vocational school Županjacu (Croaţia)
 • Prof. drd. Angelica NEGREA, Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
 • Prof. Serkan Mustafa AKYOL, Director educațional metodist, Mehmet Akif Ersoy Îlkokulu Emirgazi- Konya (Tucia)
 • Prof. Haçi Ismail KILIÇ, Director educațional, Yunus Emre Îlkokulu Osmaniye (Turcia)
 • Prof.drd. Irina Elena ROXANA, metodist, Casa Corpului Didactic Neamţ (România)
 • Prof. Sayd KHAN, Preşedinte Asociaţia Glory Future Foundation (Bangladesh)
 • Prof. Voica TACHE, Şcoala SF. ANDREI, Slobozia, Cӑlӑrași/ formator Asociația AGCDR DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ (Romȃnia)
 • Prof. Daniela POPESCU, Preşedinta Asociaţiei Interculturale Româno-Elenă DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena (Grecia)
 • Prof. Marcela ŢIBULEAC, sociolog, Colegiul Universitar Spiru Haret, Bucureşti (România)

 

ECHIPA PROIECTULUI:

Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Prof. Voica TACHE, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Insp. Şcolar  General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ.dr. Sebastian Marian CHIRIMBU, Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație

Prof. Simona PETRE, I.S.J. Ialomița

Prof. Maria STOIAN, , I.S.J. Ialomița

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

Prof. Alin Marius MIHĂILESCU,

Prof. Luminița MIHĂILESCU,

Stud. Ariana Elena GĂLBENUȘ, UPB

 

 1.   GRUPURILE ŢINTĂ ŞI BENEFICIARII:
 1. Grupuri ţintă:

- personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învățământul universitar și preuniversitar, din țară și de peste hotare.

- studenți, masteranzi, doctoranzi din țară și străinătate.

        

 

 

 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:

 1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:
 • Formarea continuă a profesorilor, institutorilor, învăţătorilor, în direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională,  prin elaborarea şi aplicarea  probelor de evaluare atât  în orele de curs cât și a evaluarălor naționale,  pentru stimularea şi implicarea elevilor în propria formare , contribuind la sporirea calităţii învăţământului, în vederea pregătirii  calitative pentru viaţă.
 • Obiectivele :
 • Promovarea atitudinilor pozitive a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane, europene.
 • Identificarea modalităţilor de concepere, realizare, promovare și aplicare a rezultatelor  cercetarilor în învățământ, în concordanţă cu normele europene.
 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitoarele cadre didactice,  implicate în acest demeres educativ.

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI:

 1. Secțiunea I –  Comunicӑri științifice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul universitar, doctoranzi, masteranzi).
 2. Secțiunea a II- a – Comunicӑri didactice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul preuniversitar, personal auxiliar).
 3. Secțiunea a III-a – Studii de cercetare
 4. Workshopurile  de formare destinat cadrelor didactice  și studenților/masteranzilor/doctoranzilor participante:

1       ,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”.

 1. ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”.
 2.  ,,Părinți implicați – copii fericiți”(Educația parentală).

DOMENII DE INTERES:

  • Dinamica organizațională în contextul piețelor globale, provocărilor adaptative, planificării strategice și inovării
  • Performanța și competitivitatea organizației (educaționale)
  • Economia și globalizarea
  • Rolul managementului în economie
  • Repere manageriale în secolul XXI
  • Aspecte ale leadership-ului
  • Integritatea și etica în instituțiile statului
  • Spațiul european  - de la culturӑ la economie și educație
  • Sistemul educațional, în vederea formării personalității integre
  • Motivarea formӑrii profesionale în organizația educaționalӑ
  • Orientări contemporane în formarea profesorilor
  • Comunitatea și organizația școlarӑ
  • Repere ale educației universitate și calitӑții în secolul XXI
  • Realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ.
  • Educația durabilă.
  • Bune practici în managementul educațional
  • Investiția în resursele umane din organizație
  • Comunicarea în organizație
  • Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori
  • Implicații psihopedagogice în reușita școlară
  • Tendințe actuale în educaţia timpurie
  • Tendințe actuale în didactica specialității
  • Creativitatea în mediul educațional
  • Evaluări naționale/internaționale comparative
  • Competențele – cheie, prin activități formale, nonformale și extracurriculare
  • Interdisciplinaritatea
  • Jocul didactic
  • Aplicații practice în consilierea educațională
  • Limbile strӑine și globalizarea culturalӑ

 

 

 

 1. ACŢIUNI  DERULATE:
 

ACTIVITATEA

PERIOADA

Popularizarea proiectului  pe situl: www.dascalimearomana.ro;   www.didactic.ro,

15 mai -15 iunie 2023

Întălnirea de proiect .

20 mai 2023

Primirea documentelor şi redactarea ghidului de bune practici.

15 iulie 2023

Realizarea Ghidului Conferinței ICM X 2023

 

  CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM X 2023

« INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI», fizic, Toscana (Italia) și online, https://dascalimearomana.nextclass.ro/ https://www.dascalimearomana.ro , Aplicația ZOOM

9  - 17 august 2023

 

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”(8 ore)

10-11 august 2023

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii” (8 ore)

12-13 august 2023

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,, Părinți implicați – copii fericiți”(8 ore)

14-15 august 2023

Circuitul: Ungaria-Italia-Slovenia

9  - 17 august 2023  

     Evaluarea lucrarilor și înmânarea documentelor Conferinței ICM X 2023

30 august 2023

Analiza  online sowt a proiectului.

30 august 2023

     

 

 1. RESURSE:
 1. Temporale: 15 mai – 31 august 2023
 2. Locative: https://dascalimearomana.nextclass.ro/ https://www.dascalimearomana.ro, aplicația ZOOM
 3.  Umane:    - cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți, masteranzi, doctoranzi,  implicaţi în proiect;

                          - membrii comunităţii locale, judeţene, naţionale și internaționale;

 1. Procedurale: activități fizice și online;
 2. Materiale:     -ghid de bune practici; RED-uri

               - diplome, adeverințe, protocol, regulament;

 

 1. FINANȚARE: Asociaţia Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română”.

             

 1. METODE DE IMPLEMENTARE: şedinţe fizice și online, comunicare direct online, programarea activităţii de proiect, delegarea de sarcini, conducerea participativă, lucrul în echipă, explorarea, utilizarea bugetului.

 

 1. MODALITĂŢI DE EVALUARE:

     Participanţii la proiect trebuie să respecte metodologia şi să realizeze lucrări în conformitate cu cerinţele date.

 

 1. REZULTATE ȘI IMPACT :

- perfecţionarea cadrelor didactice;

- includerea în procesul de învăţământ a bunelor practici identificate în cadrul proiectului;

- generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane;

- îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a rezultatelor la învăţătură ale elevilor.

 

 1. PRODUSE ALE SUBPROIECTULUI: lucrările elaborate pe tema proiectului, cuprinse într-un ghid  de bune practice, RED-uri pentru elevi, părinți și profesori.

 

 1. MODALITĂŢI DE DISEMINARE: prin articole în presă, interviuri la posturile  de radio şi tv, în cadrul şedinţelor asociaţiilor profesionale, consfătuirilor cadrelor didactice, la  comisiile metodice şi la cercurile pedagogice .

 

 1. COORDONATOR: Victoriana Aprilia Gălbenuș

 

 1. ECHIPA DE PROIECT:
 • Insp. Şcolar  General Prof. Steluța Iuliana MITREA
 • Director Prof. Gabriela Profira BORODEA
 • Prof. univ.dr. Sebastian Marian CHIRIMBU
 • Prof. Maria STOIAN
 • Prof. Simona Mihaela PETRE
 • Prof. Agapie Liliana
 • Prof. Popescu Maria
 • Prof. Radu Julieta Marioara

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 

 1. Lucrarea  pentru  Conferință și  dovada achitării donației vor fi transmisă până  pe data de  5  august 2023, pe adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com
 2. E-mailul va purta numele și prenumele participantului.
 3. Materialele complete și originale vor fi publicate în volumul conferinței, care va avea  ISBN internațional (cf. detaliilor din Argumentul conferinței).
 4. Participarea  este  atât directă cât și indirectă.

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:

 • La începutul fiecărei lucrări va fi scris un rezumat în limba engleză.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză, de către participanții din mediul universitar.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba română,  pentru cei din mediul preuniversitar.
 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 4.
 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
 • sus: 2 cm;
 • jos: 2 cm;
 • stânga / dreapta: 2 cm.
 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.
 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • Rezumatul în limba englezӑ sau frnaceză sau germană  pentru toți participanții:  Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).
 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Națională” S. Ciornei, București, 1938: 38. 
 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
 • Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
 • sau
 • Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 

CIRCUIT: UNGARIA-ITALIA-SLOVENIA

 

 

ZIUA 1 ( 9.08). Plecare din București la ora 5 pe traseul -Pitești-Sibiu-Arad-Budapesta. Cazare cu mic dejun in Budapesta. Opțional-Croaziera pe Dunare cu cina inclusa și tur de oraș by night.

 

ZIUA 2 (10.08).Budapesta-Peștera Postojna. Vom vizita una dintre cele mai frumoase peșteri din Europa avand ocazia sa vedem Proteus ”peștele om” și sa parcurgem galeriile cu ”mocanița peșterii”. Continuam traseu spre zona Veneția unde vom avea cazare cu mic dejun.

ZIUA 3 (11.08). Vizita in Veneția, orașul unic in lume, construit in laguna cu același nume. Vom ajunge in ”cel mai elegant salon de recepție al Europei”, așa cum a numit Napoleon Piața San Marco , cu vaporetto și incepem explorarea Veneției:Puntea Suspinelor, Palatul Dogilor, Basilica San Marco, Campanilla, Podul Rialto, Opera La Fenice. In funcție de timpul disponibil vom vizita și la interior obiectivele turistice de pe traseu. Vom parasi Veneția si ne vom deplasa spre Verona. Cazare cu mic dejun in zona Verona.

ZIUA 4 (12.08). Astazi vom vizita Verona, orașul indragostiților Romeo și Julieta,orașul cu unul dintre cele mai frumoase amfiteatre romane, situat pe malurile raului Adige. Continuam traseul spre Toscana unde vom avea trei nopți de cazare cu mic dejun.

ZIUA 5 (13.08). Vizita pietonala in Florența, orașul Renașterii, un adevarat muzeu in aer liber. Pe traseul nostru vom vedea: Domul din Florența, Baptisteriul, Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Palazzo Vechio,Piazza della Signioria.

ZIUA 6 (14.08). Excursie opționala in doua dintre cele mai frumoase orașe ale Toscanei:San Gimignano si Sienna.  San Gimignano , supranumit și ”Manhattanul Toscanei”datorita celor 14 turnuri care se pastreaza din Sec XI-XIII, ne fascineaza cu straduțele sale intortocheate. Sienna are cea mai frumoasa piața publica din Europa,Piazza del Campo, unde se organizeaza de doua ori pe an celebra cursa ecvestra Palio di Siena. Vom vizita Domul din Siena, considerat unul dintre cele mai frumoase din lume, la contrucția sa aducandu-și contribuția Pisano, Donatello, Bernini, Michelangelo.

ZIUA 7 (15.08).Parasim Toscana și ne indreptam spre Padova. Aici vom face o scurta pauza pentru a vizita Basilica Sf.Anton de Padova,construita intre 1232-1310, este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Europa.Continuam traseul spre Nagykanizsa unde vom avea cazare cu mic dejun.

ZIUA 8 (16.08 – 17.08). Plecare spre Bucuresti .

                              PREȚ PACHET TURISTIC 690 E + 60 E CONFERINTA= 750 E

PACHETUL TURISTIC INCLUDE:

 • 7 nopți cazare cu mic dejun in hoteluri de 3* și 4*
 • Transport cu autocar clasificat
 • Ghid roman pe toata durata excursiei
 • Tururi de orașe: Budapesta, Veneția, Siena, Florența, San Gimignano, Padova
 • Transferul la croaziera pe Dunare și la Peștera Postojna
 • Parcari, taxe hoteliere

PACHETUL TURISTIC NU INCLUDE:

 • Croaziera pe Dunare  cu cina inclusa  cca 45 E
 • Bilet Vaporetto Veneția cca 25 E
 • Excursie opționala San Gimignano și Siena 40 E
 • Taxe pt intrare in orașe : 30 E
 • Biletele de intrare la obiectivele turistice
 • Asigurare medicala

 PREȚUL ESTE CALCULAT PENTRU 45 DE PARTICIPANȚI ȘI SE RECALCULEAZA DACA GRUPUL ESTE MAI MIC.

PLECARE IN 9 AUGUST ORA 5 DE LA GARA DE NORD.

 1. Plata circuitului se va face în două rate: I rată – avans -  minim 250 de Euro până pe data de  15 iunie 2023 ( nerambursabil) și a II-a rata - până pe data de 15 iulie 2023, în contul Asociației. Pentru fiecare depunere se va preciza numele și prenumele participantului și specificarea pentru suma trimisă ( Ex. Popescu Ionel, avans circuit Turcia).
 2. Profesorii care doresc să fie însoțiți în excursie de soț/soție, care nu sunt cadre didactice,  pentru aceștia vor achita doar pachetul turistic, cu condiția ca profesorul titular să achite costul participării directe (pachetul turistic + costul Conferintei). 
 3. Pentru alte situații va rog sa ne transmiteti mesaj la adresa de email: dascalimeaoffice@gmail.com.
 4. Plata se face în lei, la cursul valutar al zilei, în contul de mai jos.

 

 

COSTURI PARTICIPARE INDIRECTĂ:

 

        60 E  - Costul mapei Conferinței - vor fi depuși în contul Asociației până la data de  5  august  2023– cu precizarea pe ordinul de plată: donație Conferinta ICM X Italia...., pentru...... ( numele și prenumele participantului).

 • CONTUL ASOCIAȚIEI: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din Romȃnia Dӑscӑlimea Romȃnӑ, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

          Dovada plății parțiale și fișa de înscriere (apoi și dovada achitării sumei finale) contractul de adeziune (completat și semnat)  se vor trimite  în format scanat numai pe pe adresa: dascalimeaoffice@gmail.com

Notă:

 1. În taxa de participare  nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grup, sau să achite diferența pentru single.
 3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 4. Prioritate au persoanele din grupul țintă, iar apoi, în limita numărului de locuri vom accepta și însoțitori, care să nu participe la lucrările conferinței.
 5. Acceptăm și profesori  pensionari  fără participare la Conferință.

 

POSIBILE REPERE ORARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR:

 1. Ziua I – 11.08.2023 - 16,00 – 20,00

                  – Cuvânt introductiv

                          - Prezentarea invitaților

                           - Susținerea  lucrărilor

                          - Workshop ,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”( 8 ore sincron/asincron)

 1. Ziua a II-a – 12.08.2023  - 8,00 – 10,00Workshop ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”(8 ore sincron/asincron)
 2. Ziua a III-a – 13.08.2023  - 8,00 – 10,00 – Workshop ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”( 8 ore sincron/asincron)
 3. Ziua a IV-a – 14.08.2023 - 8,00 – 10,00 - Workshop ,, Educaţia copiilor - factor cheie în procesul de dezvoltare durabilă”(8 ore sincron /asincron))
 4. Ziua a V -a – 15.08.2023  – 8,00 – 10,00 -  Concluzii, închiderea activităților

 

 1. CERTIFICAREA CURSURILOR:
 1. Certificatul Conferinței Internaționale, cu avizul instituțiilor partenere.
 2. Certificat pentru programele de formare, cu număr de ore.
 3. Adeverință pentru participarea la studii didactice de cercetare.
 4. Volumul online/pdf, cu ISBN internațional.
 5. Adeverință de participant /colaborator la activitățile proiectului internațional.
 6. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii la nivel național și internațional.
 7. Adeverință pentru schimbul de experiență internaționlă între cadrele didactice și între școli.
 8. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice, publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 9. Adeverință lucru pe paltforma e- learning.
 10. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 11. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 12. Protocol de colaborare în cadrul proiectului internațional.

 

 

 

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa