Documente  conferinta ce trebuie completate de catre participant

 

 

 

 

ASOCIAȚIA GENERALĂ A  CADRELOR DIDACTICEDINROMÂNIA

,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

Andrășești, Str. Mihalache Georgescu, Nr.9, Județul Ialomița,C.I.F.31247362

Cont : RO17RZBR0000060015399516,  RAIFFEISEN BANK Slobozia

Website: https://www.dascalimearomana.ro/; E-mail: dascalimeaoffice@gmail.com  

 

                                                                            CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM X 2023

«INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI»

&

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”(8 ore)

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a

părăsirii timpurii a şcolii” (8 ore)

 1. Workshop internațional de formare destinat cadrelor didactice participante:

,, Educaţia copiilor - factor cheie în procesul de dezvoltare durabilă”(8 ore)

 

CIRCUIT: UNGARIA-ITALIA-SLOVENIA

 

 Ediția  a X - a, Toscana, Italia

          9  - 17 august 2023

 

 


 

1. CONFERINȚA MULTIDISCIPLINARӐ INTERNAȚIONALĂ ICM X 2023 «INOVAŢIE, CREATIVITATE ŞI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI» CIRCUIT: UNGARIA-ITALIA-SLOVENIA Ediția a X - a, Toscana, Italia, 9 - 17 august 2023 - Detalii Aici

2. PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL,ȘCOALA ROMÂNEASCĂ - DE LA INOVARE LA PROVOCARE”al Școlii Internaţionale de Vară ,,Dăscălimea Română”,pentru cadrele didactice române din ţară şi de peste hotare,ediţia a X-a, fizic, Eforie Sud, Hotel Cosmos***/ Hotel Edmond***/online platforma ZOOM,1 - 7 iulie 2023 - Detalii Aici

 

Organizator:

A.G.C.D.R. «DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ»

 

 1. CONTACT: www.dascalimearomana.ro, dascalimeaoffice@gmail.com                     

                      

 

PROIECT EDUCAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR  INTERNAȚIONAL:

        ,,EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE  ÎN MANAGEMENTUL  ORGANIZAȚIILOR EUROPENE ÎN SEC. XXI”.

 • Manifestӑrile din proiect (conferința și workshop-ul de formare) sunt consemnate în protocoalele de colaborare semnate cu  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, cu I.S.J. Ialomița, cu C.C.D. Ialomița și cu Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni (Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație).

 

 

CO-ORGANIZATORI:

în parteneriat cu:

 • UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIȘ”DIN ARAD, Filiala Marghita
 • ŞCOALA GIMNAZIALӐ «SF. ANDREI», Slobozia, Ialomița
 • ȘCOALA POSTLICEALĂ ,,VASILE GOLDIȘ” din Marghita
 • ASOCIAȚIA PROFESORILOR ȘI DASCӐLILOR DE PRETUTINDENI (INSTITUTUL DE CERCETӐRI, POLITICI ȘI EVALUARE ÎN EDUCAȚIE)
 • ASOCIAȚIA PROFESORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCUREȘTI   

 

PARTENERI  EDUCAȚIONALI:

 •  Erdi Vorosmarty Mihaly Gimnazium Hungary                                                                                
 • Şehit Sait Erturk Ortaokulu College of Istanbul (Turkey)
 • Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, Filiala Marghita
 • Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
 • Casa Corpului Didactic Ialomița
 • Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița
 • Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni (Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație)
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Argeș
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Buzău
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Constanța
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Călărași
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Dolj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Galați
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Gorj
 • Filiala A.G.C.D.R. ,,Dăscălimea Română”, Hunedoara
 • Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Prof. Voica TACHE, A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Insp. Şcolar  General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Director Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Director, Lect. Univ. Dr. Ec. DAVID KATALIN- GABRIELA, Universitatea de Vest  ,,Vasile Goldiș” din Arad, Filiala Marghita și DirectorȘcoala Postliceală ,,Vasile Goldișdin Marghita

Prof. univ. dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ.dr. Sebastian Marian CHIRIMBU, Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof. Lucia PUȘCAȘ,  Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

Prof. Julieta – Marioara RADU, Școala Gimnazială Ionel Perlea, Ograda, Ialomița

Stud. Ariana Elena GĂLBENUȘ, UPB

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof.Univ. Dr. COTORACI Coralia Adina, Universitatea de Vest  ,,Vasile Goldiș”din  Arad

Prof. Univ. Dr. Constanța POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. Univ. Dr. Constantin POPESCU, Universitatea Valahia din Tȃrgoviște

Prof. univ.dr. Sebastian Marian CHIRIMBU, Universitatea Spiru Haret București

Insp. Şcolar General Prof. Steluța Iuliana MITREA, Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița

Dir.Prof. Gabriela Profira BORODEA, Casa Corpului Didactic Ialomița

Președinte Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Președinte A.G.C.D.R Dӑscӑlimea Romȃnӑ

Dir. Prof. Liliana AGAPIE, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir.adj. Prof. Maria POPESCU, Şcoala Gimnazialӑ Sf. Andrei, Slobozia, Ialomița

Dir. Prof.Dr. Lucia PUSCAŞ, Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Petreu, Bihor

 

 

ARGUMENT

 „Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și ale managerilor școlari trebuie privită ca un sistem de calități individuale ale fiecărui cadru didactic și manager, care asigură succesul activității profesionale, în cadrul clasei de elevi și în conducerea școlii. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice este direct legată de dezvoltarea individuală a fiecărui elev, iar dezvoltarea competențelor conducătorilor școlari – de performanța instituției” [M.Goncear].

 

Manifestarea extinde şi îmbogăţeşte aria tematică a evenimentelor organizate de A.G.C.D.R. Dӑscӑlimea Romȃnӑ cu Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita,  Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița și Casa Corpului Didactic Ialomița, în proiectul educațional multidisciplinar de cercetare ,,EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE  ÎN MANAGEMENTUL  ORGANIZAȚIILOR EUROPENE ÎN SEC. XXI”, propunându-şi să analizeze, în acest an, modul în care organizația educaționalӑ (fie cӑ aparține învӑțӑmȃntului preuniversitar, fie cӑ este o entitate din învӑțӑmȃntul superior), face față provocărilor secolului XXI.

Instituțiile de învățământ trebuie să fie pregătite pentru a reacționa prompt și eficient la schimbările din societatea europeanӑ, pentru a face față concurenței în câmpul educațional. Un rol decisiv, în aceste condiții, îi revine managementului instituției de învățământ. Managerul din sistemul educațional (director, director adjunct, director de departament, director educațional, decan, prodecan, rector, prorector, președinte) este perceput ca un factor de decizie, care trebuie să asigure: în aspect social – buna funcționare a instituțiilor educative, realizarea funcției de bază a sistemului educațional, în vederea formării personalității integre; realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ, cȃt și pregătirea profesioniștilor de calitate.

Din această perspectivă, managementul educațional presupune un șir de sarcini, precum: transpunerea în practică a politicilor educaționale; gestionarea procesului educațional și de conducere, luarea deciziilor; consilierea psihopedagogică a elevilor, a cadrelor didactice și a părinților; coordonarea activității de formare continuă a cadrelor didactice; valorificarea rațională a resurselor materiale și financiare etc. Această multiplă activitate de natură sistemică, procesuală și situațională imprimă diverse informații care, fiind ordonate, sistematizate, aplicate, constituie un sistem informațional (SI), având misiunea să confere noi dimensiuni și roluri informației, într-o viziune sensibilă schimbării.

Alt aspect ce urmeazӑ a fi analizat în cadrul workshop-urilor  ,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor” și ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”, (organizat cu sprijinul coordonatorilor și doctoranzilor Şcolii Doctorale de Ştiințe Economice și Umaniste de la Universitatea Valahia din Tȃrgoviște și Universitatea de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita) este cunoașterea obiectivă a situației în domeniul formării continue a cadrelor didactice, managerii școlari având nevoie de un set de instrumente, inclusiv informaționale, pentru constatarea situației reale în cadrul instituției de învățământ și luarea deciziilor în organizarea formării continue de calitate a cadrelor didactice, identificarea formelor de dirijare a activităților inovatoare în managementul formării continue a cadrelor didactice, stabilirea competențelor solicitate pe piața muncii.

Manifestarea se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, studenților, jurnaliștilor, tuturor celor interesați de tema multidisciplinarӑ a inovației, creativitӑții și managementului în secolul XXI. 

O selecţie a lucrărilor, rezultată în urma procesului de peer-review, va fi publicată într-un volum tipărit cu avizul Şcolii Doctorale de Ştiințe Economice și Umaniste a Universitӑții Valahia din Tȃrgoviște și a Universitășii de Vest  Vasile Goldiș, Arad, Filiala Marghita.

           Volumul conferinței are ISBN din Marea Britanie (achiziționat de la UK ISBN & SAN Agencies Nielsen www.isbn.nielsenbook.co.uk) și urmӑtoarele date:

 • titlul Conferece Proceedings – Innovation, Creativity and Management in the 21st century, Dӑscӑlimea Romȃnӑ General Association of Romanian Teachers (Romania) & REMA CONSULTING, ISBN 978-9160956-1-9 (coordonator: Gӑlbenuș Victoriana Aprilia).

 

        BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI: personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învățământul universitar și preuniversitar, din țară și de peste hotare.

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI:

 1. Secțiunea I –  Comunicӑri științifice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul universitar, doctoranzi, masteranzi).
 2. Secțiunea a II- a – Comunicӑri didactice (cadre didactice din învӑțӑmȃntul preuniversitar, personal auxiliar).
 3. Secțiunea a III-a – Studii de cercetare
 4. Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: ,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor” Workshop de formare destinat cadrelor didactice participante: ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”.

DOMENII DE INTERES:

  • Dinamica organizațională în contextul piețelor globale, provocărilor adaptative, planificării strategice și inovării
  • Performanța și competitivitatea organizației (educaționale)
  • Economia și globalizarea
  • Rolul managementului în economie
  • Repere manageriale în secolul XXI
  • Aspecte ale leadership-ului
  • Integritatea și etica în instituțiile statului
  • Spațiul european  - de la culturӑ la economie și educație
  • Sistemul educațional, în vederea formării personalității integre
  • Motivarea formӑrii profesionale în organizația educaționalӑ
  • Orientări contemporane în formarea profesorilor
  • Comunitatea și organizația școlarӑ
  • Repere ale educației universitate și calitӑții în secolul XXI
  • Realizarea unei conduceri de calitate în toate domeniile de activitate ale instituției de învățământ.
  • Educația durabilă.
  • Bune practici în managementul educațional
  • Investiția în resursele umane din organizație
  • Comunicarea în organizație
  • Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori
  • Implicații psihopedagogice în reușita școlară
  • Tendințe actuale în educaţia timpurie
  • Tendințe actuale în didactica specialității
  • Creativitatea în mediul educațional
  • Evaluări naționale/internaționale comparative
  • Competențele – cheie, prin activități formale, nonformale și extracurriculare
  • Interdisciplinaritatea
  • Jocul didactic
  • Aplicații practice în consilierea educațională
  • Limbile strӑine și globalizarea culturalӑ

 

NOTĂ: Vă rugăm să respectați tematica conferinței. Nu vor fi acceptate comunicări ce tratează alte subiecte.

Se acceptӑ o singurӑ lucrare cu autor unic!

 

 1. Lucrarea  pentru  Conferință și  dovada achitării donației vor fi transmisă până  pe data de  15 iulie 2023, pe adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com
 2. E-mailul va purta numele și prenumele participantului.
 3. Materialele complete și originale vor fi publicate în volumul conferinței, care va avea  ISBN internațional (cf. detaliilor din Argumentul conferinței).
 4. Participarea  este  atât directă cât și indirectă.

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:

 • La începutul fiecărei lucrări va fi scris un rezumat în limba engleză.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză, de către participanții din mediul universitar.
 • Lucrarea va fi scrisă în limba română,  pentru cei din mediul preuniversitar.
 • Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 4.
 • Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
 • sus: 2 cm;
 • jos: 2 cm;
 • stânga / dreapta: 2 cm.
 • Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
 • Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • (Titlul universitar) numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12.
 • Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber.
 • Rezumatul în limba englezӑ sau frnaceză sau germană  pentru toți participanții:  Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 150 cuvinte).
 • Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
 • Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
 • Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
 • George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Națională” S. Ciornei, București, 1938: 38. 
 • Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
 • Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
 • sau
 • Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, în: Poétique, nr. 3/1970.

 

 

CIRCUIT: UNGARIA-ITALIA-SLOVENIA

 

 

ZIUA 1 ( 9.08). Plecare din București la ora 5 pe traseul -Pitești-Sibiu-Arad-Budapesta. Cazare cu mic dejun in Budapesta. Opțional-Croaziera pe Dunare cu cina inclusa și tur de oraș by night.

 

ZIUA 2 (10.08).Budapesta-Peștera Postojna. Vom vizita una dintre cele mai frumoase peșteri din Europa avand ocazia sa vedem Proteus ”peștele om” și sa parcurgem galeriile cu ”mocanița peșterii”. Continuam traseu spre zona Veneția unde vom avea cazare cu mic dejun.

 

ZIUA 3 (11.08). Vizita in Veneția, orașul unic in lume, construit in laguna cu același nume. Vom ajunge in ”cel mai elegant salon de recepție al Europei”, așa cum a numit Napoleon Piața San Marco , cu vaporetto și incepem explorarea Veneției:Puntea Suspinelor, Palatul Dogilor, Basilica San Marco, Campanilla, Podul Rialto, Opera La Fenice. In funcție de timpul disponibil vom vizita și la interior obiectivele turistice de pe traseu. Vom parasi Veneția si ne vom deplasa spre Verona. Cazare cu mic dejun in zona Verona.


 

ZIUA 4 (12.08). Astazi vom vizita Verona, orașul indragostiților Romeo și Julieta,orașul cu unul dintre cele mai frumoase amfiteatre romane, situat pe malurile raului Adige. Continuam traseul spre Toscana unde vom avea trei nopți de cazare cu mic dejun.

 

ZIUA 5 (13.08). Vizita pietonala in Florența, orașul Renașterii, un adevarat muzeu in aer liber. Pe traseul nostru vom vedea: Domul din Florența, Baptisteriul, Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Palazzo Vechio,Piazza della Signioria.

 

 

ZIUA 6 (14.08). Excursie opționala in doua dintre cele mai frumoase orașe ale Toscanei:San Gimignano si Sienna.  San Gimignano , supranumit și ”Manhattanul Toscanei”datorita celor 14 turnuri care se pastreaza din Sec XI-XIII, ne fascineaza cu straduțele sale intortocheate. Sienna are cea mai frumoasa piața publica din Europa,Piazza del Campo, unde se organizeaza de doua ori pe an celebra cursa ecvestra Palio di Siena. Vom vizita Domul din Siena, considerat unul dintre cele mai frumoase din lume, la contrucția sa aducandu-și contribuția Pisano, Donatello, Bernini, Michelangelo.

 

 

ZIUA 7 (15.08).Parasim Toscana și ne indreptam spre Padova. Aici vom face o scurta pauza pentru a vizita Basilica Sf.Anton de Padova,construita intre 1232-1310, este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Europa.Continuam traseul spre Nagykanizsa unde vom avea cazare cu mic dejun.

 

ZIUA 8 (16.08 – 17.08). Plecare spre Bucuresti .

 

                              PREȚ PACHET TURISTIC 690 E + 60 E CONFERINTA= 750 E

 

PACHETUL TURISTIC INCLUDE:

 • 7 nopți cazare cu mic dejun in hoteluri de 3* și 4*
 • Transport cu autocar clasificat
 • Ghid roman pe toata durata excursiei
 • Tururi de orașe: Budapesta, Veneția, Siena, Florența, San Gimignano, Padova
 • Transferul la croaziera pe Dunare și la Peștera Postojna
 • Parcari, taxe hoteliere

PACHETUL TURISTIC NU INCLUDE:

 • Croaziera pe Dunare  cu cina inclusa  cca 45 E
 • Bilet Vaporetto Veneția cca 25 E
 • Excursie opționala San Gimignano și Siena 40 E
 • Taxe pt intrare in orașe : 30 E
 • Biletele de intrare la obiectivele turistice
 • Asigurare medicala

 

 PREȚUL ESTE CALCULAT PENTRU 45 DE PARTICIPANȚI ȘI SE RECALCULEAZA DACA GRUPUL ESTE MAI MIC.

PLECARE IN 9 AUGUST ORA 5 DE LA GARA DE NORD.

 

 

IMPORTANT PENTRU PARTICIPANȚII DIRECȚI!

 

 1. Plata circuitului se va face în două rate: I rată – avans -  minim 250 de Euro până pe data de  15 iunie 2023 ( nerambursabil) și a II-a rata - până pe data de 15 iulie 2023, în contul Asociației. Pentru fiecare depunere se va preciza numele și prenumele participantului și specificarea pentru suma trimisă ( Ex. Popescu Ionel, avans circuit Turcia).

 

 1. Profesorii care doresc să fie însoțiți în excursie de soț/soție, care nu sunt cadre didactice,  pentru aceștia vor achita doar pachetul turistic, cu condiția ca profesorul titular să achite costul participării directe (pachetul turistic + costul Conferintei). 

 

 1. Pentru alte situații va rog sa ne transmiteti mesaj la adresa de email: dascalimeaoffice@gmail.com.

 

 1. Plata se face în lei, la cursul valutar al zilei, în contul de mai jos.

 

 

COSTURI PARTICIPARE INDIRECTĂ:

 

        60 E  - Costul mapei Conferinței - vor fi depuși în contul Asociației până la data de  15 iulie 2023– cu precizarea pe ordinul de plată: donație Conferinta ICM X Italia...., pentru...... ( numele și prenumele participantului).

 • CONTUL ASOCIAȚIEI: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din Romȃnia Dӑscӑlimea Romȃnӑ, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia: Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300.

          Dovada plății parțiale și fișa de înscriere (apoi și dovada achitării sumei finale) contractul de adeziune (completat și semnat)  se vor trimite  în format scanat numai pe pe adresa: dascalimeaoffice@gmail.com

Notă:

 1. În taxa de participare  nu sunt incluse comisioanele bancare.
 2. Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grup, sau să achite diferența pentru single.
 3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
 4. Prioritate au persoanele din grupul țintă, iar apoi, în limita numărului de locuri vom accepta și însoțitori, care să nu participe la lucrările conferinței.
 5. Acceptăm și profesori  pensionari  fără participare la Conferință.

 

POSIBILE REPERE ORARE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR:

 

 1. Ziua I – 11.08.2023 - 16,00 – 20,00

                  – Cuvânt introductiv

                          - Prezentarea invitaților

                           - Susținerea  lucrărilor

                          - Workshop ,,Eficiență și eficacitate  în managementul  organizațiilor”( 8 ore sincron/asincron)

 1. Ziua a II-a – 12.08.2023  - 8,00 – 10,00Workshop ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”(8 ore sincron/asincron)
 2. Ziua a III-a – 13.08.2023  - 8,00 – 10,00 – Workshop ,,Activitățile extrașcolare - modalități de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii”( 8 ore sincron/asincron)
 3. Ziua a IV-a – 14.08.2023 - 8,00 – 10,00 - Workshop ,, Educaţia copiilor - factor cheie în procesul de dezvoltare durabilă”(8 ore sincron /asincron))
 4. Ziua a V -a – 15.08.2023  – 8,00 – 10,00 -  Concluzii, închiderea activităților

 

 1. CERTIFICAREA CURSURILOR:

 

 1. Certificatul Conferinței Internaționale, cu avizul instituțiilor partenere.
 2. Certificat pentru programele de formare, cu număr de ore.
 3. Adeverință pentru participarea la studii didactice de cercetare.
 4. Volumul online/pdf, cu ISBN internațional.
 5. Adeverință de participant /colaborator la activitățile proiectului internațional.
 6. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii la nivel național și internațional.
 7. Adeverință pentru schimbul de experiență internaționlă între cadrele didactice și între școli.
 8. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice, publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
 9. Adeverință lucru pe paltforma e- learning.
 10. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional.
 11. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 12. Protocol de colaborare în cadrul proiectului internațional.

 

 

 

       

       DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ

Contact  

Adresa de e-mail: dascalimeaoffice@gmail.com

Adresa: Str. Mihalache Georgescu nr.9, Andrăşeşti, Ialomiţa